Wakiriye ute icyifuzo cya Kiliziya cyo guhindura ingengabihe y’amashuri ikaba muri Nzeri aho kuba Mutarama?
- Birakwiye (104 votes)
- Nta kamaro (8 votes)
- Ntibikwiye (7 votes)